Kleiner
Groter

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

Meteo Beverwijk beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over Meteo Beverwijk, te verbeteren.
Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren. Meteo Beverwijk kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte informatie aanvaarden.

Deze informatie is:

  • uitsluitend van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht;
  • niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;

Er zij op gewezen dat niet kan worden gewaarborgd dat een document dat on-line beschikbaar is, een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt.

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn; wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. Meteo Beverwijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.

Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van Meteo Beverwijk te beperken in strijd met de in de toepasselijke nationale wetgeving vervatte vereisten, noch haar aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

Auteursrechtaanduiding

© Meteo Beverwijk, 2004 - 2019
Reproductie met bronvermelding toegestaan, tenzij anders vermeld. Indien voor de reproductie of het gebruik van tekstfragmenten of multimedia-informatie (weergegevens, beelden, software enz.) voorafgaande toestemming vereist is, wordt hiermee de bovengenoemde algemene toestemming opgeheven en zullen beperkingen van het gebruik daarin duidelijk aangegeven worden. Naar boven

Bescherming van persoonsgegevens

Meteo Beverwijk hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van gebruikers.
Het beleid "betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen" is gebaseerd op Regulation (EC) N° 45/2001 van het Europees Parlement en van de Raad van 18 december 2000.
Ofschoon het meeste van deze website kan worden bezocht zonder dat u informatie over uzelf hoeft te geven, zijn in sommige gevallen persoonlijke gegevens vereist voor het verstrekken van de door u gevraagde e-diensten .
Op de websites waar om dergelijke informatie wordt gevraagd, wordt deze behandeld overeenkomstig het beleid zoals beschreven in voornoemde verordening en vindt u informatie over het gebruik van uw gegevens in de specifieke verklaring betreffende het beleid inzake de persoonlijke levenssfeer van deze websites.

Hiertoe:

  • Bepaalt een Verantwoordelijke voor de verwerking voor elke specifieke e-dienst het doel en de wijze van de verwerking van de persoonsgegevens en ziet hij erop toe dat de specifieke e-dienst strookt met het privacybeleid;

De website van Meteo Beverwijk met de domeinnaam www.meteobeverwijk.nl bevat links naar sites van derden. Aangezien deze buiten onze controle vallen, adviseren wij u na te gaan welk beleid inzake de persoonlijke levenssfeer deze derden hanteren.

Wat is een e-dienst?
Een e-dienst op de site van Meteo Beverwijk is een dienst of een informatiebron die toegankelijk is via internet en waarmee wordt beoogd de communicatie tussen bezoekers enerzijds en Meteo Beverwijk anderzijds te verbeteren.

Op de site van Meteo Beverwijk zal een typen e-diensten worden aangeboden

  1. Gastenboek  waarbij toegang wordt verleend tot het reactiesysteem van Meteo Beverwijk.

Informatie vervat in een specifieke verklaring inzake de persoonlijke levenssfeer.
Een specifieke verklaring betreffende het beleid inzake de persoonlijke levenssfeer zal de hiernavolgende informatie bevatten aangaande het gebruik van uw gegevens:

  • De aard van de informatie die wordt vergaard, het doel ervan en de gebruikte technische middelen. Meteo Beverwijk verzamelt alleen persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het bereiken van een specifiek doel. De gegevens zullen niet opnieuw worden gebruikt voor een doel dat daarmee niet verenigbaar is;
  • De personen of instanties die toegang zullen hebben tot uw gegevens. Meteo Beverwijk zal derden alleen toegang verlenen tot uw gegevens indien dit noodzakelijk is voor het bereiken van één of meer doeleinden zoals hiervoor bedoeld en aan de genoemde (categorieën van) ontvangers. Meteo Beverwijk zal uw persoonsgegevens niet bekendmaken voor direct marketing-doeleinden;
  • De periode gedurende welke uw gegevens zullen worden bewaard. Meteo Beverwijk bewaart de gegevens slechts zolang dit noodzakelijk is om het doel van de vergaring of verdere verwerking te bereiken;
  • De veiligheidsmaatregelen die zijn getroffen om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van uw gegevens of deze in handen komen van onbevoegden;
  • De plaats waar u terecht kunt met vragen of klachten.

Hoe verwerken wij uw e-mailberichten?

Veel pagina's op de Meteo Beverwijk-site hebben een "Mail ons"-link, die uw e-mailprogramma activeert en waarmee u wordt uitgenodigd uw opmerkingen naar een specifieke brievenbus te zenden.

Wanneer u een dergelijk bericht zendt, worden uw persoonsgegevens slechts bijgehouden in de mate dat die nodig zijn om te antwoorden. Indien het team dat de brievenbus beheert uw vraag niet kan beantwoorden, zal het uw bericht doorzenden naar een andere dienst. U wordt dan per e-mail medegedeeld aan welke dienst uw vraag is toegezonden.

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw e-mail en de hiermee verband houdende persoonsgegevens, vragen wij u deze in uw bericht op te nemen.

Top of the page
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de informatie op de site van Meteo Beverwijk gelden een disclaimer , en copyright notice en regels t.b.v bescherming van persoonsgegevens.
Copyright © 2004 - 2016 Meteo Beverwijk.